Sazebník úkonů Doma ve Kdyni

platnost od 1. 10. 2022

1. Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
(dle § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb.)

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití100 Kč/hod
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek100 Kč/hod
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru100 Kč/hod
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík100 Kč/hod
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny100 Kč/hod
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty100 Kč/hod
3. pomoc při použití WC100 Kč/hod
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. pomoc při přípravě jídla a pití100 Kč/hod
2. příprava a podání jídla a pití100 Kč/hod
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. běžný úklid a údržba domácnosti100 Kč/hod
2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti,
např. sezonního úklidu, úklidu po malování
130 Kč/hod
3. donáška vody100 Kč/hod
4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiv, údržba topných
zařízení
100 Kč/hod
5. běžné nákupy a pochůzky80 Kč/hod
6. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného
vybavení domácnosti
140 Kč/úkon
7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy80 Kč/kg
8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy80 Kč/kg
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení
zpět
100 Kč/hod
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání,
k lékaři, na orgány veřejné moci, instituce
100 Kč/hod

O víkendech či svátcích jsou zajišťovány pouze služby základní péče viz. odstavce a, b, c, s příplatkem ve
výši 30Kč/hod k základní službě

POZNÁMKA:
Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby činní dle prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. k zákonu č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách:
a) 155Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně; 135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě
poskytuje v rozsahu vyšším 80 hodin měsíčně, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci
1 písm. a) a b), písm. c) bodech 1 a 2 a písm. d) bodech 1 až 5 a písm.e); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich
zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,
b) 160 Kč za úkon uvedený v odstavci 1 písm. d) bodě 6,
c) 90 Kč za kilogram prádla za úkoly uvedené v odstavci 1 písm. d) bodech 7 a 8

Sazebník fakultativních úkonů Doma ve Kdyni

platnost od 1. 10. 2022

2. Fakualtativní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

f. pedikúra280 Kč/úkon
g. dohled nad užíváním léků150 Kč/hod
h. dohled nad dospělou osobou150 Kč/hod
Zapůjčení kompenzační pomůcky – manipulační poplatek150 Kč/úkon

3. Fakultativní ošetřovatelské činnosti:

ch. převaz, bandáž100 Kč/hod
i. sledování fyziologických funkcí100 Kč/hod
j. odběr biologického materiálu100 Kč/hod
k. aplikace léčiv100 Kč/hod
l. výměna, péče o PMK (permanentní močový katetr)100 Kč/hod
m. rehabilitace100 Kč/hod
n. péče o stomii100 Kč/hod
m. polohování na lůžku100 Kč/hod
Materiál nutný k ošetřování si zajišťuje klient. Po domluvě materiál zajišťuje služba.